Misja i cele

Misja
Towarzystwo Rozwoju Rodziny uznaje, że dostęp do wiedzy na temat seksualności i zdrowia reprodukcyjnego człowieka oraz dostęp do wysokiej jakości usług w tym zakresie są fundamentalnymi prawami każdego człowieka

Nasze cele
Upowszechnianie i umacnianie prawa każdego człowieka do podejmowania swobodnych i opartych na rzetelnych informacjach decyzji, związanych ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym.
Poprawa stanu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
Przygotowywanie młodzieży do odpowiedzialnego partnerstwa i rodzicielstwa.
Zapewnianie młodzieży rzetelnej wiedzy na temat seksualności człowieka, życia małżeńskiego i rodzinnego.
Zapobieganie nieplanowanym ciążom i aborcjom.
Upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych metod i środków planowania poczęć.
Wspieranie prawa kobiet do aborcji w ramach obowiązujących ustaw.
Dążenie do eliminacji wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, poprzez uświadamianie różnic między płciami i podkreślanie równych praw kobiet i mężczyzn.
Pomoc osobom o obniżonej sprawności fizycznej i mentalnej oraz innym marginalizowanym grupom społecznym w uzyskaniu warunków do równoprawnego i możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także przeciwdziałanie wszelkim przejawom wykluczenia społecznego.
Zapobieganie szerzeniu się zakażeń HIV i zakażeń przenoszonych drogą płciową, prostytucji, uzależnień oraz przemocy we wszelkich jej przejawach
Przeciwdziałanie jakimkolwiek formom nacisku, wymuszeń lub represji w dziedzinie planowania rodziny.

Zarząd
Przewodniczący – Mariusz Matysik

Wice przewodniczący

Ewelina Hajłasz
Katarzyna Stępniak
Członkowie:

Magdalena Kotyza
Delegatami na Zjazd Krajowy TRR są: Mariusz Matysik

oraz do funkcji w Komisji Rewizyjnej Łukasz Gajewczyk

Jak działamy?
Prowadzimy Poradnię Młodzieżową
Prowadzimy Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Kierunku HIV/AIDS
Prowadzimy Poradnię Młodzieżową i Rodzinną
Poradnictwo psychologiczne i terapia dla młodzieży, dorosłych i par,
Poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy seksualnej
Zajęcia z edukacji seksualnej dla dzieci i młodzieży
Szkolenia nt. seksualności, edukacji seksualnej, HIV/AIDS, itp.
Organizowanie seminariów i konferencji
Obchody Memoriału Pamięci i Mobilizacji w Walce z AIDS (maj), Światowego Dnia Walki z AIDS (1 grudnia)
Akcje profilaktyczne (np. podczas Przystanku Woodstock)
Przygotowujemy i prowadzimy programy edukacyjne w zakresie zdrowia, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
Prowadzimy projekty edukacji społecznej.
Organizujemy spotkania edukacyjne, seminaria, konferencje i szkolenia.
Wydajemy ulotki, materiały edukacyjne
Podejmujemy współpracę z agendami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.

Geneza
Towarzystwo Rozwoju Rodziny –
to najstarsza w kraju organizacja pozarządowa (non-profit) działająca na rzecz zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym zakresie.

Towarzystwo Rozwoju Rodziny (TRR) – polska organizacja założona w 1957 roku, mająca na celu wspieranie edukacji seksualnej młodzieży, udzielanie pomocy i wsparcia osobom oraz parom w sytuacjach kryzysowych, a także zapewnienie opieki w zakresie zdrowia seksualnego.

W momencie założenia organizacja nazywała się Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa. W 1959 r. została przyjęta do Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa (IPPF). W 1960 r. zorganizowano pierwszy krajowy zjazd członków Towarzystwa. Nazwa organizacji w 1970 r. ponownie uległa zmianie, tym razem na Towarzystwo Planowania Rodziny. Od 1979 r. utrzymuje się nazwa obecna – Towarzystwo Rozwoju Rodziny. W momencie swego największego zasięgu (1988 r.) Towarzystwo posiadało 8 przychodni, 23 poradnie przedmałżeńskie i rodzinne, 3 poradnie młodzieżowe, 4 szkoły rodzenia oraz 40 oddziałów w różnych województwach. Z Towarzystwem związani byli m.in.: seksuolodzy prof. Mikołaj Kozakiewicz – wieloletni przewodniczący TRR, Kazimierz Imieliński, Michalina Wisłocka i Zbigniew Lew-Starowicz.

Towarzystwo obecnie jest członkiem Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa oraz Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Nasza działalność to przede wszystkim zwiększanie dostępu do wiarygodnych informacji oraz wysokiej jakości usług i programów dotyczących zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, poprzez:

poradnictwo psychologiczne
interwencję kryzysową
edukację seksualną
edukację rozwojową